15. Svědectví, učednictví

Když se Ježíš loučí se svými učedníky, vysílá je do celého světa slovy: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. Těmto slovům říkáme Velké poslání – myšleno pro všechny křesťany a církev jako takovou.

 

Když pozorně vnímáme tato slova v originálním textu Bible, všimneme si, že ve větě je jen jedno sloveso v aktivním tvaru – získávejte mi učedníky! A to tak, že jdeme k lidem, křtíme je a učíme. Každý, kdo uvěří v Ježíše Krista je povolán k tomu, aby zase stejně jako on mohl díky někomu slyšet evangelium a přijmout ho i on šel k druhým, aby další mohli slyšet. Přičemž vidíme, že nemá jít o pouhé hlásání – to by bylo málo, ale o činění učedníků. To znamená zvát lidi kolem nás na společnou cestu objevování Boha a evangelia o Ježíši Kristu. Toto je Velké poslání křesťanů! I když se na to necítíme a nevíme, jak začít, jsme k tomu povoláni a někdy můžeme začít jen prostou modlitbou za konkrétní lidi z našeho okolí a prosbou o Boží vedení.

Když jsme voláni k tomu získávat učedníky Ježíši Kristu, je třeba, abychom sami rozuměli tomu, co Bůh pro nás udělal. Je třeba znát „svůj příběh“ – své svědectví, které chci sdílet s okolím pravdivě a srozumitelným způsobem. Proč jsem uvěřil v Ježíše Krista? Jak bych na to odpověděl během pár minut? Pomocí může být, když si své svědectví zformulujeme na jeden list papíru, kde popíšeme jednoduše, jaký byl život před poznáním Boha. Dále, jak se událo poznání Ježíše Krista jako našeho spasitele a Pána a třetí část může nastínit, jak vypadá ten nový život, který jsme od Boha přijali. Podobně si potřebujeme udělat jasno v tom, co je to evangelium a jak ho chceme vysvětlit okolnímu světu. Říkejme tomu - Boží příběh. Existuje několik schématických vyjádření Božího příběhu – evangelia, která si můžeme lehce dohledat někde na internetu, nebo nám s tím pomohou lidé v církvi. Např. jde o Most, 3 kruhy anebo 2 království.

Vydávat svědectví o své naději a víře v Ježíše Krista je přirozenou součástí zdravého křesťanského růstu. Chceme-li růst, budeme potřebovat být sami učedníky Ježíše Krista. A tím budeme, když v našem životě zdomácní nejen svědectví druhým, ale i modlitba, dále pak čtení Bible s následným uváděním do života toho, co čteme a v neposlední řadě aktivní účast v církvi a převzetí zodpovědnosti v rámci konkrétního společenství věřících. Svědectví – Modlitba – Bible – Církev. Toto je úplný základ, bez nějž se neobejdeme a nemůžeme dlouhodobě růst.

Chceme-li jít hlouběji k odpovědi, co je to učednictví, jak ho popisuje Bible, můžeme pojmenovat 5 pilířů učednictví: 1. Osobní vztah s Ježíšem Kristem, který se buduje každodenním rozhovorem, růstem důvěry a spoléhání na něj. 2. Povzbuzení a vykazatelnost v malé skupině. Bez toho, aby někdo další viděl do mého života, povzbuzoval mě na cestě proměny do Boží podoby, pomáhal mě hlouběji porozumět evangeliu uprostřed běžného života, se jen těžko duchovně roste. 3. pilířem je Služba druhým skrze skutky milosrdenství. Křesťanství není konzum Boží spásy. Vždy bylo a je o službě okolnímu světu. Duchovní růst se neděje jen díky tomu, že mi někdo pomáhá porozumět, stará se o mě, vše mi vysvětluje a povzbuzuje mě. Neporosteme, pokud nesloužíme Kristu. Skutky milosrdenství mohou být jakýmkoli činem, kdy pomáháme druhým z víry a z vděčnosti Bohu. 4. pilířem je postoj správcovství. Buď si vědom, že Bůh všechno stvořil a stále všechno vlastní. O všechno, co máš se starej jako správce, nikoli majitel (zdraví, čas, schopnosti, talenty, majetek, peníze, vztahy). Všechny tvé schopnosti, ze kterých těžíš v práci, v rodině, v církvi jsi dostal od Boha a ty je spravuješ, aby jejich majitel – Bůh měl co největší zisk. A posledním 5. pilířem biblického učednictví je sdílení evangelia. Žij svůj každodenní život tak, abys srozumitelně odrážel Ježíšovo evangelium a věnuj se otevřeným hledajícím lidem z tvého okolí. To je tvé základní povolání, které jsi dostal od Krista! Sdílej svůj vlastní život víry (slovy i skutky) a přiváděj druhé k Němu. Investuj svůj život do životů druhých tak, abys je zaujal, vystrojil a povzbudil k činění dalších učedníků – následovníků Krista. Jako Ježíšovi učedníci tedy porosteme, když pěstujeme 1. Osobní vztah k Ježíši, 2. Povzbuzení a vykazatelnost v malé skupině, 3. konáme skutky milosrdenství, 4. vnímáme život jako správcovství a 5. sdílíme evangelium s dalšími lidmi.

Závěrem bych nás chtěl povzbudit k celoživotnímu růstu v poznávání Boha a proměně nás do jeho podoby. Nikdy se nespokojme se stagnací a duchovní vlažností a Bůh nám požehná, my porosteme a poneseme ovoce Božího Ducha. Celý život máme kam růst a stále máme hodně co objevovat o Bohu, o Ježíši Kristu i o Duchu svatém.

Vytisknout

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.