• 2022 zima
Playlist

Živé vysílání

07:00 Listárna
07:30 Telefonát, Písničky
08:05 Písničky
08:30 Stopy
Brigita Čmielová
08:45 Písničky
09:00 Kalendárium, Pozvánky

Vysíláním vás provází

12. Duch svatý

O Duchu svatém se dočítáme v Bibli. Mluvil o něm Ježíš Kristus a jeho působením byl silně ovlivněn život první církve, jak je popsán v knize Skutků v Novém zákoně. Duch svatý není žádná síla, energie či jedna z forem Pána Boha. Je to jedna ze tří osob, která je jedné podstaty se zbylýma dvěma osobami Otce a Syna. Duch svatý je konkrétní Boží osobou.

 

Jako osoba může být podváděn, jak čteme v Bibli (Sk 5,3) nebo může být zarmucován (Ef 4,30). Že jde o „někoho“ - osobu, nikoli o „něco“ je vidět i na tom, že jsou mu přisuzována Božská jména jako Duch Hospodinův (ze SZ) = Duch Boží (2Pa 24,20) = Duch vašeho Otce – říká Ježíš (Mt 10,20) = Duch Sv. (Sk 28,25; 1P 4,14; L 1,35) = Duch pravdy, Ježíšův (Sk 16,7)... Všechny termíny jsou o téže Boží osobě. Dále se mu připisují Božské vlastnosti, jako jsou všudypřítomnost (2. Kor 13,13), vševědoucnost (1. Kor 2,10), všemohoucnost (1. Kor 12,11) či existence před stvořením světa (Gn 1,2), uskutečňování Božích záměrů (Ga 4,6; Ř 8,9), připisují se mu Boží skutky jako je stvoření přírody a živlů (Job 26,13), znovu narození člověka a to právě z Ducha (Jan 3,5-6) anebo moc ke vzkříšení (Řím 8,10-11). Také je mu v Bibli vzdávána Božská úcta (Sk 5,3-4; Mt 28,19).

Řecký termín paraklétos, který se pro osobu Ducha svatého v Novém zákoně používá, lze přeložit jako rádce, přímluvce, potěšitel, advokát či učitel. Podíváme-li se na život apoštolů a první církve, Duch svatý se od začátku projevoval viditelně na životech těch, kteří ho přijali. Není to tedy něco či někdo neviditelný, ale jeho působení je zjevné na životech lidí nejrůznějšími způsoby. Duch svatý nám dává sílu ke službě našemu okolí a ke svědectví o Ježíši Kristu (Sk 1,8), usvědčuje nás z hříchu (J 16,8), působí ovoce křesťanského života – jako je láska, radost, pokoj, trpělivost laskavost, dobrota, věrnost, tichost či sebeovládání. (Ga 5,22). Také nám pomáhá při našich modlitbách (Ř 8,26), dává duchovní dary - charismata (1K 12,1-11), kterými sloužíme druhým lidem a tak se podílíme na šíření Božího království v tomto světě. Duch svatý je ten, kdo nás provází a skrze nás jedná, ať jsme si toho více či méně vědomi. Také Duch svatý oslavuje Ježíše Krista (J 16,14), učí nás všemu a připomíná nám Ježíšova slova (J 14,26), vydává svědectví o Bohu (J 15,26), uvádí nás do veškeré pravdy (J 16,13), díky němu jsou lidé přiváděni k Ježíši Kristu (Sk 11,24). Tedy je to On, kdo vládne duchovním bohatstvím, nikoli my. Jeho působení nemůžeme dlouhodobě imitovat, vynutit, strhávat na zem či lidi. Dílo Boží se bez jeho působení prostě neděje. Jeho působení nelze ovládat ani směřovat stejně jako když vane vítr (J 3,8). Jsme na Duchu svatém plně závislí.

Když uvěříme evangelium o Ježíši Kristu, který zemřel za naše hříchy a svěříme mu svůj život, On přijde v Duchu svatém a udělá si v nás příbytek a stane se součástí naší osobnosti. Dochází ke znovuzrození člověka z Božího Ducha. Protože v nás přebývá Boží Duch, proto nás jednoho dne smrt neudrží ve své moci a vstaneme z mrtvých k věčnému životu. Protože dnes je v nás, budeme věčně žít s ním. Duch svatý je součást věčnosti, ochutnávka budoucnosti, důkaz Boží záchrany. Znovuzrozením ovšem vše začíná. Znovuzrozený člověk může prožívat nová a nová očištění, posílení a naplnění Duchem svatým jako zřetelné zkušenosti. Nejedná se však o nějaký kvalitativně vyšší stupeň duchovního života, nýbrž o postupné rozvíjení a prohlubování života s Bohem.

Duch svatý nás povede někdy velmi konkrétně a je třeba se ho v životě ptát a očekávat jeho vedení a pomoc v konkrétních situacích. Jindy bude jeho působení v nás v nenápadné proměně v rovině lásky k druhým, trpělivosti, laskavosti či sebeovládání. Má smysl se Ducha svatého ptát, jeho přítomnost se učit vnímat, naslouchat jeho tichému hlasu v nás, protože On je náš přítel a průvodce života s Bohem.

Vytisknout E-mail

×
Nastavit cookies
Aby vše správně fungovalo, používáme soubory cookie. Některé jsou nutné pro chod webu, jiné umožňují měřit návštěvnost.
Přijmout všechny
Odmítnout všechny
Analytics
Cookies používané k měření návštěvnosti.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout